• லி-அயன் பேட்டரி சுழற்சி சோதனையாளர்

லி-அயன் பேட்டரி சுழற்சி சோதனையாளர்